Integritetspolicy

Vår hantering av personuppgifter
Bollnäs Mattsystem AB värnar om den personliga integriteten och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder eventuell personlig information. Den beskriver också dina rättigheter utifrån dataskyddslagen.

Bollnäs Mattsystem AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Organisationsnummer 556195-3513. Adress: Vitmyrsvägen 8715, 82198 Rengsjö. Har du frågor om dina personuppgifter kan du kontakta oss via: info@mattsystem.se

Eventuella förändringar i integritetspolicyn
Vi kan komma att göra förändringar i integritetspolicyn. Den finns alltid under rubriken ”Om oss” på vår webbplats.

Personuppgifter vi samlar in och syftet med dem
För att administrera abonnemang och kundservice samt skicka ut information samlar vi följande personuppgifter:
Namn, adress, organisationsnummer, leveransadress, kontaktperson och e-postadress.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och kundens intresse av service samt nödvändig enligt bokföringslagen för fakturering.
Uppgifterna sparas ej efter avslutat abonnemang.

Varifrån hämtas uppgifterna?
Vi hämtar personuppgifterna från information du lämnat till oss.

Vilka kommer vi dela dina uppgifter med?
Vi delar inte uppgifter annat än om vi måste vidta åtgärder vid utebliven betalning.

Dina rättigheter som registrerad
All information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida:
https://datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/dina -rattigheter/

Rätt till tillgång (registerutdrag)
Vill du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig är du välkommen att kontakta oss.

Rätt till rättelse
Du kan begära att din uppgifter rättas

Rätt till radering
Du kan begära rätt till radering ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in för, du invänder mot den intresseavvägning vi gjort och ditt skäl väger högre än den bedömning vi gjort eller om personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid rätt att tacka nej till direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på intresseavvägning.

Hur personuppgifterna skyddas
Vi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. Ändringar i personuppgifterna registreras kontinuerligt för att säkerställa spårbarhet i alla förändringar som sker i informationen. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina uppgifter har tillgång till dem.

Datainspektionen
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att personuppgifter hanterats på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Om en personuppgiftsincident uppkommer är vi skyldiga att anmäla det till Datainspektionen. En incident är en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av dina personuppgifter. Det kan också vara om händelsen leder till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de behandlade personuppgifterna. Incidenten skall anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar från det den upptäcktes.

Kontakt med tillsynsmyndighet sker via www.datainspektionen.se eller efter namnbyte till www.integritetsskyddsmyndigheten.se

Tillbaka till Om oss